Federatie

Pastorale eenheid

St.-Willibrordus Neerpelt

Vormsels en Eerste communies uitgesteld


Richtlijnen van de bisschoppen van België


          Het corona-virus verplicht ons tot uiterste voorzichtigheid. Daarom hebben de bisschoppen van België vandaag, 30 maart 2020, beslist dat de vieringen van het Vormsel en de eerste communie die voorzien waren tussen Pasen en Pinksteren niet kunnen doorgaan op de voorziene datum. De vormsels worden verschoven naar de maanden september of oktober. De eerste communies worden verschoven naar het volgende schooljaar.

          Elk bisdom zal een regeling voorstellen aangepast aan de eigen situatie. Elk bisdom zal daarover de nodige communicatie verspreiden.

 

De redenen voor dit uitstel liggen voor de hand. Zelfs wanneer de regering een versoepeling van de huidige maatregelen toelaat, zal zij geen vieringen toelaten met volle kerken met mensen van diverse families en generaties (grootouders!); ongeacht wat ze in de voorbije maanden met corona hebben meegemaakt.

 

In de laatste maand van het schooljaar zullen de kinderen alles op alles moeten zetten om hun schooljaar goed te voltooien, in het bijzonder de vormelingen uit het 6e leerjaar basisonderwijs die hun kwalificatie moeten halen voor het middelbaar. Het heeft dan ook geen zin hun vormsel nog in juni plaats te laten vinden.

 

Ook al kunnen parochies of catechisten nu geen bijeenkomsten beleggen, wij vragen dat ze contact houden met hun communicanten of vormelingen. Daarvoor bestaan diverse mogelijkheden, onder andere via post, email, streaming of telefoon. Van zodra een nieuwe datum is vastgelegd, zullen ze hun bijeenkomsten daarop kunnen afstemmen.

 

De Bisschoppen danken allen die zich inspannen goed met de eerste communicanten en de vormelingen te communiceren, deze moeilijke beslissing te helpen duiden en te helpen werken aan een goede overbrugging naar een nieuwe datum.

 

Deze richtlijnen sluiten aan bij de richtlijnen van de Bisschoppen van vorige maandag 23 maart.

 

De Bisschoppen van België

 

Maandag 30 maart 2020


Opvolging richtlijnen ter inperking van coronavirus  – 30 maart 2020

 


Aan de priesters, diakens, parochieassistenten van het bisdom Hasselt,

 


Betreft eerste communievieringen en vormsel 2020


We beleven vreemde tijden. Heel ons sociaal leven met familie, vrienden en collega’s lijdt eronder. Voor de vormsels en de eerste communies, de vieringen en de eventuele familiefeesten, hebben we gezocht naar een goed alternatief. Het vraagt van iedereen veel begrip, geduld en goede wil en positieve medewerking.


De bisschoppen hebben op maandag 30 maart gecommuniceerd dat de vormsels en eerste communievieringen van dit jaar niet zoals gepland zullen doorgaan in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Wij willen als bisdom Hasselt een goed alternatief voorstellen dat rekening houdt met de verlangens en mogelijkheden van de kinderen en jongeren, en met de draagkracht van de parochies. Ook al eindigen de overheidsmaatregelen die nu van kracht zijn, we gaan ervan uit dat het niet onmiddellijk toegelaten  zal zijn om met velen tegelijk en over de generaties heen samen te komen. De risico’s op hervallen zijn daarvoor te groot.


De gezondheid van iedereen en de zorg voor het schoolcurriculum van de kinderen staan voorop.  Op de tweede plaats willen we een oplossing zoeken die voor iedereen zo eenduidig mogelijk is. We houden er rekening mee dat voor gezinnen een eerste communie of vormsel naast een kerkelijke viering ook een echt familiegebeuren is en we willen dat familiaal karakter respecteren. Ook voor parochies, catechisten en al wie betrokken is bij de voorbereiding, is het nodig toch een minimale voorbereidingstijd te kunnen organiseren.


Rekening houdend met al die elementen zijn we tot volgend besluit gekomen (alles onder voorbehoud van nieuwe richtlijnen van de overheid).

 

Het vormsel


Omwille van de eenduidigheid willen we de vormsels zoveel mogelijk in dezelfde periode laten plaatsvinden. We stellen hiervoor 3 weekends voorop:


 • 19 en 20 september
 • 26 en 27 september
 • 3 en 4 oktober


We stellen voor om de geplande vormselvieringen zoveel mogelijk per federatie of per pastorale eenheid te organiseren. Wellicht kunnen er vieringen worden samengebracht in één weekend, misschien moet er opgesplitst worden. Om dat haalbaar te maken, kan er gespreid worden over de drie weken. Deze plaatselijke planning wordt via de dekens aan het parochievicariaat meegedeeld.


De bisschop en de door hem aangeduide vormheren zullen in de mate van het mogelijke ter beschikking zijn, zeker voor de grotere groepen. Bovendien zullen een aantal andere priesters ter plaatse door de bisschop als vormheer gedelegeerd worden.  De toewijzing van vormheren gebeurt op diocesaan vlak en zo mogelijk via de dekens.  Daarover later meer.


De jongeren zijn op dat moment aan een nieuw schooljaar begonnen. Voor velen onder hen is dat voor het eerst in de middelbare school. We erkennen dat dit een drukke periode is voor iedereen. Toch vragen we aan de catechisten om vooraf één catechesemoment te voorzien opdat de jongeren niet onvoorbereid naar de viering komen.


Door de plaatselijke verantwoordelijken wordt aan de ouders gevraagd  dat ze hun inschrijving herbevestigen vóór 30 juni.


De vormselviering voor volwassenen die voorzien was op zaterdag 26 september, verschuift naar zaterdag 10 oktober om 17.00 uur in de kathedraal. In deze viering, voorgegaan door onze bisschop kunnen de jongeren aansluiten die omwille van familiale omstandigheden niet in de mogelijkheid zijn om het vormsel te vieren zoals gepland in de eigen parochie. Dit wordt via de pastorale verantwoordelijken aan de dienst catechese doorgegeven.


Door de vormselvieringen op deze manier te organiseren, kan het nieuwe catechesejaar voor de jongeren die in 2021 gevormd worden, van start kan gaan na de vormsels van de vormelingen van 2020. Deze regeling laat ook toe dat de jongeren nog niet helemaal “uit hun vormselkleren” gegroeid zullen zijn, een zorg die we bij veel ouders horen.

 

Eerste communie


Ook deze feestelijke aangelegenheid – ook intergenerationeel - zal wellicht niet toegelaten  zijn dit schooljaar. We willen het risico niet lopen met de eerste communie  naar juni te verschuiven en dan nog een keer moeten verschuiven.


We stellen dan ook voor dat de eerste communievieringen hernomen worden in de maanden september en oktober, voor de herfstvakantie.


Voorrang gevend aan de planning van het vormsel, overlegt de pastorale eenheid of federatie zelf met catechisten, en eventueel met betrokken leerkrachten (de kinderen zitten dan in het tweede leerjaar) hoe en wanneer zij de viering organiseren, bij voorkeur in een geplande zondagsviering. Ook een eenvoudige viering kan zeer mooi zijn. Een gezin kan er ook individueel voor kiezen om in samenspraak met de pastoor op eender welk weekend, in de gewone zondagsviering, de eerste communie te doen.


We vragen ook hier dat de pastorale verantwoordelijken de ouders hun inschrijving laten  herbevestigen voor 30 juni.

 

Catechumenen


De catechumenen worden in normale omstandigheden in de paaswake gedoopt. Omwille van de Corona-maatregelen is dat dit jaar niet mogelijk. Pastorale eenheden of federaties zoeken (in samenspraak met de catechumenen) zelf een geschikte zondag om hun catechume(e)n(en) te dopen zodra de publieke liturgie terug mogelijk wordt.


Een mooi moment kan de eerste zondagsviering na de coronatijd zijn. Het is een belangrijk moment vermits we dan het gezamenlijke vieren weer opnemen. We stellen voor heel ons bisdom voor – waarover later meer - dat in deze viering de nieuwe paaskaars plechtig wordt binnengebracht, doopwater wordt gewijd en allen de geloofsbelijdenis uitspreken. . Dit zou een sterk moment zijn om dan ook de catechumenen te dopen.


Besluit


Velen, ouders – en wellicht ook de kinderen of de jongeren – catechisten, pastores of  leerkrachten hebben de voorbije weken gewacht op een mededeling omtrent vormsel en eerste communie. We danken hen allen voor het beproefde geduld.


We willen allen danken en bemoedigen allen die zodra dit mogelijk is, hieronder weer hun schouders zullen zetten. We hopen dat deze richtlijn omtrent het hernemen van deze noodzakelijk uitgestelde vieringen van de initiatiesacramenten allen helpt om in het najaar – we gaan daar tenminste van uit – binnen het mogelijke en het haalbare tot mooie kerk- en gezinservaringen te komen.


Vragen om verheldering of om bijkomende inspiratie en ondersteuning kunnen gericht worden aan de Dienst parochiecatechese, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, voorlopig in telewerk, maar bereikbaar via ria.thaens@bisdomhasselt.be
Ria Thaens, bisschoppelijk gedelegeerde catechese


Karel D’Huys, vicaris-generaal

+ Patrick HOOGMARTENS

        Bisschop van Hasselt

 

Hasselt 26 maart 2020


 

Aan de priesters en diakens
Aan de parochieassistenten en zorgpastores
Aan de religieuze gemeenschappen
Aan de gelovigen van ons bisdom


Goede vrienden
Beste broeders en zusters


Al is er in onze wereld méér dan corona, de tijd die wij beleven is ongezien.
Gelukkig zorgen mensen voor elkaar. Gelukkig neemt de overheid moedige maatregelen om het virus in te dijken en doen zorgverleners alles wat zij kunnen om zieken te helpen. Velen in het onderwijs, in de samenleving en in de pastorale zorg nemen ook hun verantwoordelijkheid. Maar velen zijn ook angstig en bekommerd of ziek…

Voor ons die geloven dat Jezus gekomen is om ons redding en heil te brengen,
doet het pijn dat we in de veertigdagentijd en in de Goede Week eigenlijk niet  liturgisch kunnen samenkomen. Misschien zijn sommigen wel blij met de plotse rust die mogelijk wordt. Maar in ons leeft zeker de hoop dat de huidige collectieve ervaring van onmacht en van solidariteit en ook van alleen-zijn, ons allen op een eigen manier tot bezinning en heil brengt. Het is daarbij natuurlijk absoluut voorbarig nu in te schatten wat de corona-crisis op termijn maatschappelijk en ook voor ons geloof en onze gemeenschappen zal betekenen.

Naast de richtlijnen van de Belgische bisschoppen over liturgische vieringen die vorige maandag werden gepubliceerd (zie www.bisdomhasselt.be), wil ik jullie met dit briefje graag oproepen om de komende bijzondere tijden van het kerkelijk jaar in ongeziene omstandigheden toch zoveel mogelijk in de diepte te beleven.

 • Heb aandacht voor elkaar en volgens je mogelijkheden ook voor wie zich eenzaam of ontredderd kan voelen. Er is de telefoon en er is nu gelukkig ook het internet, met Kerknet en zoveel andere kanalen die diepgang willen aanreiken in deze tijden. Ook Kerk en Leven reikt voeding aan.

 • Op zondag én in de week kan men liturgische vieringen bijwonen langs TV of radio of langs digitale weg. Ons bisdom zal op Palmzondag om 10 uur via TVL én Kerknet de eucharistie met het lijdensverhaal uitzenden vanuit de kathedraal waarin ik met enkele medewerkers graag zal voorgaan. Maar daarnaast zijn er zoveel initiatieven, lokaal, Vlaanderen-breed en vanuit de wereldkerk.


 • Paus Franciscus vroeg om de mis vanuit Casa Sancta Martha in deze periode dagelijks te laten uitzenden. Handigaards onder ons vinden alles wel via Kerknet, via bisdomhasselt.be of via Facebook of zelfs via K.T.O. voor wie wat Frans verstaat.

 

 • Beleef zélf deze dagen met minder contacten en minder drukte als een kans tot bezinning, tot een ongewone retraite misschien, waarin wij het mysterie van het universum aanschouwen en er ook de aanwezigheid van God in contempleren. De stilte die ons dezer dagen – meer dan anders – gegund wordt, biedt ook kansen tot gebed. Dit kan vanuit de Schriftlezingen van de dag, via psalmen, gebedenboekjes of via nieuwe wegen van het internet. Luister ook maar wat naar mooie muziek van een of andere Passie, of lees ook geestelijke lectuur, in de tijd die ons allen nu gegeven wordt.
  Het moet vooral innerlijk gebeuren, nú nog meer in de eenzaamheid, waar we de diepe vriendschap met Christus beleven, waartoe wij allen geroepen zijn.

 • Aan de priesters die ‘privatim’ de eucharistie vieren, vraag ik het volk Gods met zijn zorgen en uitdagingen zo concreet mogelijk voor de Geest te houden en met de eucharistische gaven aan God aan te bieden. Deze tijd van verplichte quarantaine kan ons priesterschap innerlijk vernieuwen, door de Heer nog meer in ons hart binnen te laten altijd tot heil van het volk Gods.

 • Aan de diakens vraag ik een bijzondere aandacht te hebben voor zieken en eenzamen of voor mensen in armoede. Bel hen of schrijf hen een kaartje of zoek andere wegen. De Heer laat zich altijd in de eerste plaats ontmoeten in de armen.

 • Aan alle pastorale verantwoordelijken, aan religieuzen en aan alle gelovigen vraag ik de band met Christus te verdiepen en met name de Goede Week en Pasen te beleven langs de nieuwe wegen die ons daartoe gegeven worden. Zo zal jullie inspanning en getuigenis vruchtbaar zijn.

 • Aan de gezinnen met of zonder kinderen – groot of klein, maar ook aan alleenstaanden – suggereer ik om in de Goede Week een kaarsje op tafel te zetten, en het zo mogelijk even stil te maken voor een gebed of een moment van bezinning. Waarom in de Goede Week niet een stukje lezen uit een (kinder)bijbel en een gebed leren zeggen vanuit het hart.

 • Met Palmzondag (via Kerknet dus dit jaar) beleven wij Christus die koning is, maar koning gezeten op een ezel, die de weg van het lijden niet schuwt, maar moedig optrekt naar Jeruzalem. En laat het oude palmtakje maar hangen…


 • De chrismaviering zal in besloten kring moeten doorgaan.
  De Heilige Oliën zullen later worden bedeeld. We zullen evenzeer bidden voor de doopkandidaten, vormelingen en catechumenen, alsook voor de priesters. We geven er later een kort verslag van via onze nieuwsbrief.

 • Witte Donderdag zal voor vele priesters en ook voor mezelf bijzonder vreemd zijn. Jezus was toen samen met zijn leerlingen. Wij worden uitgenodigd Hem te gedenken, die zijn leerlingen de voeten waste en zullen toch op een of andere manier de dankbaarheid beleven om het geschenk van de eucharistie.
  Een kerkbezoek in de loop van Witte Donderdag kan zeker een moment van waken en bidden inhouden. Dat kan, in het zicht van het tabernakel. Ook ik zal Hem aanbidden, dankbaar om dit geschenk voor ons allen en voor onze gemeenschappen.


  • Op Goede Vrijdag zal er geen kruisweg of kruishulde zijn in onze kerken. Misschien gaat de een of de ander toch de kruisweg in de kerk. In huis het kruisbeeld op een uitdrukkelijke wijze accentueren of een viering op Kerknet kan u en mij helpen verbondenheid te beleven met het lijden in de wereld vanuit Jezus die voor ons allen het kruis gedragen heeft.

  • Stille Zaterdag zal bijzonder zijn, omdat onze wereld op die dag nooit zo stil zal zijn als nu. Moge de stilte van de Stille Zaterdag dit jaar diep in onze harten doordringen. Eigenlijk is de hele Goede Week dit jaar een uitgebreide tijd van Stille Zaterdag. We zullen er verbonden zijn met het lijden van de wereld, ook lós van corona en tegelijk onze hoop weten groeien omdat God niet toelaat dat het lijden het laatste woord heeft. Moge het voor jullie allen een bijzondere en unieke geestelijke periode worden, voorbode van een vreugde die zo moeilijk te beschrijven is, en slechts verstaan kan worden voor wie ze al ervaren heeft…

  • Alleen de liturgie van de Paaswake en van Paasdag vanuit de lezingen van de Schrift kan eigenlijk uitdrukken welke de vreugde van Pasen is. En die liturgie kunnen we niet samen vieren, tenzij via de media.Maar wij weten dat God, de Vader, Jezus heeft verhoogd en doen zetelen aan Zijn rechterhand. De vrouwen en de leerlingen waren er getuige van. De Heer is hen verschenen. De tijd van de Kerk was aangebroken. De Geest zou hen voorgaan in Galilea. Daar zullen zij Hem zien.


  Vandaag zijn wij het tijdperk van de Kerk, die Jezus’ laatste week - de Goede Week - en zijn Pasen – doortocht van kruis naar verrijzenis – wil gedenken. We doen dit in onverwachte omstandigheden. Maar laten we het ook nu vol verwachting doen, vol hoop en in de overtuiging dat velen, ook wijzelf, dit jaar zullen groeien in geloof.
  Het wordt een bijzondere veertigdagentijd en Goede Week en Pasen. De Heer zal ons zegenen, ook door de bijzondere stilte van deze dagen. Pasen beleven we trouwens vijftig dagen lang, de paastijd door. Het wordt Pinksteren. We kunnen nu al met Maria en de leerlingen in het cenakel, biddend leren uitzien naar de gave van de Geest, teken van de Verrezen Heer in ons midden.

  Van harte in het bijzonder een zalige Goede Week gewenst.          

                         

  Gebed in coronatijden


  Goede God,
  wij kennen U als diegene
  die onze Schepper zijt
  en die met ons uit Liefde een Verbond gesloten heeft.

  Maar in onze wereld
  heersen ook kwaad en onrecht
  en het mysterie van het kruis,
  dat ook uw Zoon heeft doorstaan.

  Wees ons nabij in deze tijd,
  waarin velen angst en onmacht beleven
  omwille van een virus
  dat ons en mensen wereldwijd bedreigt.

  Bemoedig zorgverleners, gezinnen en ondernemers.
  Geef troost aan wie ziek of eenzaam is
  en ijver aan wetenschappers.
  Maak ons allen zorgzaam en solidair.

  Doe ons in deze dagen ook biddend stilstaan
  bij het mysterie van ons menszijn,
  bij het lijden en de angst van zovelen
  en bij de zorg om elkaar, waaruit vrede groeit.

  Zegen ons bestaan met de genade van uw nabijheid
  en met het besef van uw liefde zonder grenzen
  zodat wij vanuit uw kracht dienaar worden
  en vriend van de mens in nood.

  Christus, Zoon van de Levende God,
  ontferm U over ons.
  Maria, Oorzaak onzer Blijdschap,
  bid voor ons.

  Amen.

  + Patrick Hoogmartens
  bisschop van Hasselt


  Goede Week 2020: alle publieke kerkelijke vieringen afgelast


  Richtlijnen van de bisschoppen van België

  De verspreiding van het corona-virus verplicht alle overheden en instellingen van ons land tot uiterste voorzichtigheid. Ook de Kerk wil een verdere verspreiding van het corona-virus voorkomen.  Daarom hebben de bisschoppen van België beslist om de schorsing van alle publieke kerkelijke vieringen te verlengen tot en met 19 april. Pas wanneer zowel de burgerlijke als de kerkelijke overheden daartoe de toelating geven, zullen opnieuw publieke kerkelijke vieringen kunnen plaatsvinden. Ze nemen deze maatregelen in overeenstemming met de voorstellen en het voorbeeld van paus Franciscus over mogelijke aanpassingen in de viering van de komende paastijd. 

   

  Alle liturgische diensten van de Goede Week (5-12 april 2020) worden geschorst. Om de gelovigen toe te laten deze diensten te volgen via radio, tv of livestream kan de bisschop voor enkele plaatsen een uitzondering maken. Slechts de medewerkers die noodzakelijk zijn voor deze viering met opname, kunnen in de kerk aanwezig zijn. Daarbij zullen zij de regels van ‘social distancing’ of een ‘veilige afstand’ zorgvuldig in acht nemen.

   

  Deze schorsing geldt voor alle kerken en kapellen waar een publieke eredienst plaatsvindt, inbegrepen alle kapellen of gebedsruimten van kloosters, katholieke instellingen of bedevaartsoorden. Ze geldt eveneens voor niet-katholieke gemeenschappen die gebruik maken van katholieke kerken of kapellen. Contemplatieve of monastieke religieuze gemeenschappen kunnen het getijdengebed en de diensten van de Goede Week enkel vieren in besloten kring, zonder gasten of bezoekers.

   

  Informatie over welke liturgische diensten tijdens de Goede Week kunnen gevolgd worden op radio, tv of livestream kan men vinden op Kerknet en Cathobel (zowel op de algemene als op de bisdomsites).

   

  1. Palmzondag

  Hoewel er geen publieke vieringen doorgaan, zullen er enkele vieringen plaats vinden met ten hoogste enkele personen met het oog op de uitzendingen op radio, tv of streaming. Zij verlopen in besloten kring en met inachtneming  van de voorgeschreven ‘veilige afstand’.  Er worden geen gezegende palmtakken verspreid binnen of buiten het kerkgebouw.  Om een tweevoudige reden. Een liturgische reden: omdat deze palmtakken eerst en vooral thuishoren in de liturgie van palmzondag. Een preventieve reden: om samenscholingen van personen te vermijden.


  2. Chrismaviering

  De zegening van de heilige oliën en de wijding van het heilig chrisma (voor het doopsel, het vormsel, de priesterwijding en de ziekenzalving) kan enkel doorgaan in besloten kring, voorgegaan door de bisschop samen met enkele priesters. De  bisschop kan de chrismaviering ook uitstellen tot wanneer opnieuw publieke liturgische vieringen mogelijk zijn. De verdeling van de Heilige Oliën zal gebeuren na de pandemie, volgens richtlijnen die elk bisdom daarover zal geven.


  3. Witte Donderdag, Goede Vrijdag, paaswake en Pasen

  Er zijn enkel vieringen met ten hoogste enkele personen met het oog op de uitzendingen op radio, tv of streaming. Zij verlopen in besloten kring met inachtneming van de voorgeschreven ‘veilige afstand’.

  Onder de huidige maatregelen kan het persoonlijke biechtsacrament niet doorgaan. De bisschoppen van België verlenen toestemming aan de gelovigen hun paasbiecht uit te stellen tot een latere datum. Of, zoals paus Franciscus het onlangs zegde voor de uitzonderlijke omstandigheden dit jaar: “Ja, het is mogelijk vergiffenis van God te ontvangen zonder priester; het volstaat met Hem te spreken, Hem de waarheid te zeggen: ‘Heer, ik heb dit en dat gedaan’, Hem dan om vergeving te vragen, een oprechte ‘akte van berouw’ te spreken en Hem te beloven ‘Nadien zal ik biechten, maar wil mij nu vergiffenis schenken’. En onmiddellijk zal men in Gods genade terugkeren”.

  Hoe kan men dit jaar, zonder biecht en communie, toch Pasen vieren of zijn “paasplicht” vervullen?  Door te doen wat wel kan: bidden thuis, alleen of met het gezin; de Schriftlezingen en gebeden van de Goede Week persoonlijk lezen en overwegen; zich verbinden met een liturgische viering via radio, tv of streaming.


  4. Volwassendopen

  Dit jaar kunnen de volwassendopen niet doorgaan in de paasnacht of op Pasen. De bisschoppen weten zich verbonden met wie zich al lange tijd voorbereiden op hun doopsel met Pasen. Zij verstaan hun ontgoocheling en vragen hen geduld. Zodra mogelijk zullen zij een andere dag of periode voor hun doopsel voorstellen.


  5. Doopsels en kerkelijke huwelijken

  Alle doopsels en kerkelijke huwelijken worden uitgesteld tot wanneer deze vieringen opnieuw mogelijk zijn. De bisschoppen nemen deze beslissing met alle begrip voor de ontgoocheling bij wie hun  huwelijk of het doopsel van hun kind zorgvuldig hebben voorbereid en intens ernaar verlangen.


  6. Vormsels en eerste communies

  Vormselvieringen en eerste communies die tot en met 19 april gepland zijn, worden geschorst. Dat is voor de betrokken kinderen en jongeren, voor hun familie en voor de parochie een ingrijpende beslissing waarvan de bisschoppen het impact terdege beseffen. Wat de vormselvieringen en eerste communies na 19 april betreft, is het voor het ogenblik te vroeg om al definitieve beslissingen te nemen. Het gaat dan immers over een periode tot einde mei. De bisschoppen zullen zo vlug mogelijk en zohaast de maatregelen van de regering het toelaten daarover de nodige informatie verstrekken.


  7. Kerkgebouwen blijven open

  Waar mogelijk blijven de kerkgebouwen open (tenzij de gemeente anders beslist) voor individueel gebed en bezinning. In het gebouw, dat een publieke ruimte is, gelden uiteraard de veiligheidsvoorschriften van de overheid, in het bijzonder de ‘veilige afstand’.


  8. Vastencampagnes Broederlijk Delen en Entraide et Fraternité

  De jaarlijkse vastencampagnes van beide kerkelijke organisaties zijn niet stilgelegd, alleen kunnen de omhalingen in contant geld nu niet doorgaan. De bisschoppen roepen de gelovigen op onverminderd solidair te zijn met volken of landen in nood, en hun jaarlijkse gift te storten via overschrijving. Voor Broederlijk Delen via BE12 0000 0000 9292. Voor Entraide et Fraternité via BE68 0000 0000 3434.


  9. Klokken van dank en hoop

  De bisschoppen sluiten zich aan bij alle blijken van dank en waardering die de bevolking richt tot al wie zich inzet voor de strijd tegen het coronavirus: artsen en verpleegkundigen, orde- en hulpdiensten, beleidsvoerders en hun administraties. Parochies die het wensen, kunnen zich aansluiten bij wie ’s avonds applaudisseren voor wie zich inzetten in de strijd tegen het corona-virus, bijvoorbeeld door een kaars voor het venster te zetten of door de klokken te luiden (beter de angelusklok dan de feestklokken).


  10. Media

  De bisdommen maken het mogelijk om via videoboodschappen of livestream verbonden te blijven met de nationale en diocesane kerkgemeenschap. U vindt de nodige links en overzichten op de algemene en de bisdompagina’s van Kerknet of Cathobel.


  VRT en RTBF proberen op zondag hun vaste uitzendingen van de eucharistievieringen op radio en tv voort te zetten. Ook RCF, KTO, France 2, Radio Maria en NPO Nederland zenden religieuze vieringen uit.  


  De Bisschoppen van België


  23 maart 2020

  GOEDE WEEK

  In deze moeilijke tijden dat de corona virus ons in haar greep heeft en er geen vieringen zijn.

  Heeft Eveline  samen met Pastoor Innocent mooie teksten gemaakt in verband met de Goede Week deze duidingteksten zijn goed leesbaar.                                                                                   

  Hartelijk dank aan Eveline en Pastoor Innocent.

  Langs deze weg willen wij al de mensen die zich inzetten tegen de corona virus op welke wijze ook van ganser harte danken.

   

  Witte Donderdag

  Op die donderdag hield Jezus een avondmaal samen met zijn apostelen. Hij nam een kom met water en waste de voeten van zijn volgelingen. Ze waren allen zeer verbaasd. De Meester die hun voeten wilde wassen; dit was niet gekend. Jezus vertelde hen: ‘Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.’
  Jezus gaf hier de opdracht om elkaar te helpen en blijvend bij te staan.
  Ze gingen allen aan tafel. Hij deelde brood en wijn, en vroeg om dit te blijven doen tot Zijn gedachtenis. Jezus onderwees zijn leerlingen en bad voor eenheid tussen zijn leerlingen en de toekomstige gelovigen. Later voorspelde Hij dat Hij zou worden verraden door Judas Iskariot. Jezus ging de Olijfberg op om te bidden. Hij vroeg zijn leerlingen om te waken.
  Jezus knielde en bad: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan. Maar niet wat ik wil moet gebeuren, maar Uw wil.’

   

  In de kerk is het altaar leeg en wordt aangekleed met broodschalen, wijn- en watervaatjes, de bijbel en kaarsen. Tijdens het Gloria luiden onophoudelijk de klokken en altaarbellen. Na de communie wordt het Heilig Sacrament in stilte overgebracht naar het rustaltaar, als eerbetuiging en als herdenking van hoe en waarom Jezus intens ging bidden op de Olijfberg.

   

  De klokken zwijgen; alles wordt stil. Het altaar wordt leeggemaakt.

  Er is geen wegzending en zegen op het einde van de mis. De aanwezigen blijven nog wat om te waken en te bidden, net zoals Jezus deed op de Olijfberg.

  Een dag van herdenking, een liturgie zonder einde.

  Witte Donderdag. In de kerk worden kruisbeelden met een wit kleed bedekt, dat na de dienst door een paars kleed wordt vervangen. De liturgie omvat de voetwassing van twaalf gelovigen door de priester, die Jezus en de apostelen symboliseren.


  De feestdag van Witte Donderdag is ook de feestdag van de priesters. Ze worden letterlijk in de bloemetjes gezet en hartelijk bedankt voor hun onvermoeide inzet in de parochie én in de federatie.
  Dank u wel aan al onze priesters, en heel speciaal dank u wel aan onze Pastoor Innocent.

   

  Eveline, i.s.m. Pastoor Innocent

  Goede Vrijdag

  Op die vrijdag werd Jezus door Pilatus schuldig bevonden en veroordeeld tot de kruisiging.
  Meedogenloos werd Hij uitgekleed en met lompen omgord. Hij moest en zou zijn eigen loodzware houten kruis zelf de berg op dragen. Zijn moeder Maria zag alles lijdzaam toe.

  Later werd Jezus zonder enig mededogen aan het zware houten kruis vastgenageld. De kruisiging gebeurde honend door de genadeloze beulen. Ze lachten en bespotten de Heer. ‘Koning, kun je nu jezelf redden?’
  Een doornen kroon werd in zijn hoofd gedrukt. Hij kreeg een laatste keer wat te drinken, maar ze gaven Hem azijn i.p.v. water. Vanuit de hemel klonk gedonder en lichtflitsen verhelderden de omstaanders. Het was een onweer van jewelste.

  Jezus schreeuwde na zijn kruisiging: “Mijn God, mijn God, waarom heb je Mij verlaten?”.
  Hij voelde de nabijheid van Zijn Vader niet op dat moment. Iets later gaf hij vergiffenis aan zijn beulen. Hij riep naar Zijn Vader in de hemel: “Vader, in uw handen leg ik mijn geest.” 

  Goede Vrijdag is een dag van rouw. We treuren om het heengaan van Jezus. We herdenken Zijn kruisdood om drie uur en de Kruisweg vindt plaats.

   

  Op Goede Vrijdag is er een speciale liturgie in de kerk. Het altaar is leeg. De liturgische kleur is rood; een verwijzing naar het lijden en bloed vergieten van Jezus Christus.
  Het is een woorddienst die handelt over de lijdende dienaar, Gods Zoon. “Hij droeg onze pijnen en onze smarten nam Hij in zich op.”. De voorbeden handelen over de kruisdood die heil brengt voor de hele wereld. Er wordt gebeden voor de noden van de kerk, de eenheid van de christenen, voor gezagsdragers, voor alle noodlijdenden.
  Bij de kruishulde worden wij allen uitgenodigd om het kruis persoonlijk te aanbidden. Daarmee beamen wij dat het geloof ontstaat door de verkondiging van het lijden en de dood van Jezus. Er volgt een geloofsbelijdenis, en in stoet brengen we hulde aan het kruis door ervoor te buigen of het even te kussen of aan te raken.

  Bij de communie worden de geheiligde hosties weer teruggehaald van het altaar van Witte Donderdag. Daarna wordt er een stilte gehouden en tijd gemaakt voor het slotgebed en de wegzending.

  Goede Vrijdag is een dag van hoop; de verrijzenis. We vereren het kruis en gedenken Hem, die voor ons gestorven is. Hij die onze naaste is en was, en altijd blijven zal.

  ‘Niet mijn wil geschiede, maar Uw wil’. Een kern van ons geloof.

   

  Eveline, i.s.m. pastoor Innocent

  Stille Zaterdag - Paaswake

  Stille Zaterdag/Paaswake is een dag van stilte, verstilling. We gedenken de kruisdood van Jezus. We waken samen de hele dag. We gedenken Zijn lijden en sterven. Zijn opstanding uit de dood. Hij overwon de dood. We geloven in Zijn verrijzenis. Jezus laat ons zien dat hij met ons meeleeft maar - net zoals wij - ook sterft.

  Bij ieder overlijden dat wij meemaken, ervaren wij een zekere verstilling in ons binnenste, in ons hart. Er heerst na een overlijden een diepe stilte overal om ons heen. Lawaai of rumoer of radio is moeilijk te verdragen tijdens deze donkere dagen. Emoties spelen hoog op. Wanhoop, ongeloof,... om de persoon die van ons is heengegaan.

  Net als destijds met de apostelen van Jezus. Vele jaren hebben ze met Hem opgetrokken. Lief en leed gedeeld. Hoop op een betere wereld gekregen. Ze hadden een Vriend voor het leven. Iedereen werd er stil van. Vol van ongeloof. Dit was toch de man die alleen maar het goede voor alle mensen zocht? Dit was toch degene die zei dat Hij de Redder van de wereld was en namens God sprak? En nu is Hij dood. Waarom? Waarom moest Hij hen verlaten?

   

  Na het overlijden van Jezus werd iedereen heel stil. De Koning is gestorven.

  De kerk houdt het sober: geen bloemen, geen kaarsen, geen doek op het altaar...

  Stille Zaterdag. Een dag om na te denken over de vele ‘waaroms’ in het leven.

  Om die stilte te benutten en tot jezelf te komen. Om Jezus te gedenken, en Zijn dood. In Zijn verrijzenis te geloven.

  Na de stilte van die dag vieren wij ‘s avonds de verrijzenis van Christus in de Paaswake. Tijdens de viering worden het vuur en het water gezegend. De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken. Er wordt uit de bijbel voorgelezen met teksten die laten horen hoe God de mensen heeft voorbereid op de komst van Jezus Christus.

  Twee heel belangrijke symbolen kunnen we zien en beleven tijdens deze viering: het licht van de Paaskaars en het Doopwater.

  De Paaskaars wordt voor de eerste keer aangestoken. Het licht hiervan staat voor de verrezen Christus, die voor iedereen een nieuwe toekomst opent. Intussen geven wij, alle aanwezigen, het licht van die Paaskaars door aan elkaar met kleine kaarsen.

  Het kruis op de Paaskaars wijst ons op Jezus die door Zijn dood licht en leven heeft geschonken aan de mensen.
  Bij het doopsel wordt de Doopkaars aan het licht van de Paaskaars aangestoken. Duisternis en licht verwijzen naar het sterven en verrijzen van Christus. Ook hernieuwen we onze doopbeloften, waar we teksten uitspreken van aannemen en beloven.

   

  Water staat voor leven: elke mens wordt geboren uit het vruchtwater van zijn moeder. Iemand onderdompelen in water staat voor sterven, opstijgen uit het water staat voor opstaan, herboren worden tot nieuw leven. De priester besprenkelt iedereen met gewijd water – het Doopwater – en we gedenken onze eigen doop.

  Met de Paaswake begint de Paastijd. De Paastijd wordt gevierd met Hemelvaart en Pinksteren als hoogtepunten.

  Moge de verrijzenis van Christus onze samenleving terugbrengen naar meer solidariteit, meer vriendschap, ondanks de bedreigingen van ziekte en geslotenheid.

  Zalig Pasen.
  Christus leeft, het leven overwint de ziekte en de dood. Alleluia. Amen.


  Eveline, i.s.m. pastoor Innocent


  Pasen

  Net voor de Joodse rustdag Sabbat, op de vooravond van het Joodse Pesach, stierf Jezus aan het kruis. Zijn lichaam werd in een stenen grot gelegd. Deze werd afgesloten met een grote zware steen. Op de eerste dag van de week gingen enkele vrouwen naar het graf om het lichaam van Jezus te verzorgen. Ze zagen dat de steen voor het graf was weggerold, en vonden het lichaam van Jezus niet terug. Jezus was verdwenen. Nergens was Hij te vinden. Iedereen werd er onrustig van. Plotseling verscheen Jesus aan de vrouwen. Hij vroeg hen om aan zijn leerlingen te gaan vertellen dat Hij uit de dood was opgestaan.

  Wat betekent: “opstaan uit de dood”? 
  Jezus stierf aan het kruis. Jezus’ lichaam is weg uit de grot waarin Hij lag. Door de dood heen ging Jezus naar het Leven bij God. Hij is naar Zijn Vader gegaan. Hij is verrezen.

  Hij is opgestegen naar de hemel.
  Pasen is eigenlijk een Hebreeuws woord. Het betekent: ‘Passage’. ‘Pasen’ is een ‘doorgang’. In ons geloof wil dit zeggen: ‘Daar waar er donkerte is, zal God met ons mee gaan naar het Licht.’ Dit is ook wat er met Jezus gebeurde. Het was een passage van de dood naar het licht; het leven.
  Te midden van de dood, de pijn, het duister, is er toch iemand die ons ondersteunt, ons erdoorheen haalt naar het leven, de vreugde en de vrede. 

   

  In de paasnacht, tijdens de Heilige Eucharistie, wordt het paasvuur ontstoken, en dat licht maakt dat de donkerte verdwijnt. Het vlamsymbool staat voor Jezus, die licht geeft aan ons en licht wil zijn voor ons. Hij wil het licht zijn in onze moeilijke dagen. Hij leert ons dat na een donkere nacht toch het licht weer zal schijnen, dat we hoop moeten vasthouden. Dat we geloven in wat we niet kunnen zien, zoals de liefde die God voelde voor Zijn Zoon, de liefde die God heeft voor ons, de liefde die wij voelen voor onze kinderen, voor onze naasten.
  We leren er uit dat het mogelijk is om opnieuw te bouwen aan het eigen leven, ook al is er leed en verdriet, of onvervulde wensen, of onmacht die opkomt. Dat het kan vergiffenis te schenken aan hen die je gekwetst hebben, die je benadeeld hebben. Dat je opnieuw kan geloven dat je met je lichamelijk en/of geestelijk lijden én je hartenpijnen tóch nog gelukkig kan zijn, en tezelfdertijd ook nog warme geborgenheid kunt bieden aan de naasten. Het kan heel moeilijk zijn, maar Jezus leert ons met Zijn lijden dat het kan, dat het mogelijk is. Zo kunnen we onze eigen ‘verrijzenis’ maken.

   

  Na moeilijke dagen komen luchtige dagen. Diep inademen, verse lucht inzuigen, en verder leven, ten volle. En beseffen dat God niet veraf is.

  Hij is nabij, Hij staat ons bij. In alles wat we doen. Zalig Pasen.

   

  Eveline, i.s.m. Pastoor Innocent


  Corona: De Katholieke Kerk in België schorst alle publieke liturgische samenkomsten

   

  Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie nemen de bisschoppen de beslissing om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen. Deze beslissing gaat in komend weekend (14-15 maart) en geldt alvast tot vrijdag 3 april.

   

  Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring.

   

  Voor alle andere pastorale bijeenkomsten wordt maximale voorzichtigheid gevraagd.

   

  De kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning.

   

  De bisschoppen roepen de gelovigen op deze periode van de vasten te beleven als een tijd van gebed, bekering, broederlijk delen en van grotere aandacht voor de medemens.

  De Schriftlezingen blijven ons individueel of in het gezin inspireren op weg naar Pasen.

  Kerknet, Cathobel, KTO, Kerk en Leven, Dimanche, de vieringen op radio en tv, VRT en RTBF, en livestream kunnen daarbij helpen.

   

  Voor vragen omtrent de praktische gevolgen van deze beslissing kan men terecht op het eigen bisdom of vicariaat.

   

  De bisschoppen danken al diegenen die alles op alles zetten om de verspreiding van het virus Covid19 tegen te gaan en ook hen die de zieken met de grootste zorg omringen. 


  Onze pastoor blijft voor de Pastorale Eenheid Neerpelt, de mis doen voor de intenties van de verschillende parochies, maar niet meer in publiek tot 3 april.


  Op 21 en 22 maart 2020:

  Eerste collecte Broederlijk Delen (4e zondag van de veertigdagentijd)


  Tijdens de veertigdagentijd – een tijd van inkeer en grotere liefde tot de naaste – roepen de Belgische bisschoppen de christenen op tot echte solidariteit met de mensen uit de derde wereld. Via kleinschalige projecten willen deze collecten de initiatieven van de plaatselijke bevolking steunen, zodat zij zelf in staat zijn hun lot te verbeteren.


  Beste Neos-lid


  Wij nodigen u uit op onze laatste, zesde, voordracht van ons werkjaar op donderdag 19 maart 2020. De monarchie en haar invloed op de Belgische politiek.

  De heer Mark Van den Wijngaert is Emeritus Hoogleraar Hedendaagse Geschiedenis aan de Hogeschool Universiteit Brussel. Hij is een minzaam man, bekend van”radio en TV” en een onderlegd en kritisch royalty watchers. Zijn onderzoek domeinen zijn de Duitse bezetting, de naoorlogse politiek, de monarchie en de Koude Oorlog.

  Daar schreef hij ook veel boeken over. Bij ons zal hij spreken over onze koningen en hun relatie met de politieke figuren uit hun regeerperiode. Op grond van zijn politieke functie kan de koning geen persoonlijk gezag uitoefenen.

  Via suggesties, advies, waarschuwingen en aanmoedigingen kan de koning enkel invloed uitoefenen op de politieke hoofdrolspelers. Denken we hierbij aan de koningskwestie bij Leopold, de oorlogssituaties, de abortuskwestie bij Boudewijn, het huwelijk van Filip en zijn troonopvolging.

  Was Boudewijn wel zo een goede koning?

  Welke rol speelden de raadgevers van onze koningen ?

  Wat was de rol van Fabiola ?

  Na deze voordracht zullen we onze geschiedenis wellicht met andere ogen zien.

  Deze causerie gaat door in zaal De Peel, Norbertinessenlaan, te Pelt en zal aanvangen om 14.30u. Wij bieden dit aan voor 7.00€ voor Neos-leden en 10.00€ voor anderen die interesse hebben.

  En u kan natuurlijk rekenen op een tas lekkere koffie en ...... 


  Van harte welkom. 

  De stuurgroep

  OVERLIJDEN ZUSTER MARIA


  Met groot verdriet melden wij het overlijden van zuster Maria. Op zondag 23 februari overleed zij in het ziekenhuis te Bonheiden. Zuster Maria was een zeer toegewijde zuster van de Zusters van het Heilig Hart van Maria.  Ze werd geboren te Eksel op 4 april 1931 en overleed te Bonheiden. De verrijzenisliturgie ging door op vrijdag 28 februari te Berlaar.


  Zuster Maria werkte jarenlang in het ziekenhuis van Neerpelt en heeft zich al die tijd ingezet met het bezoeken van zieken en bejaarden te Boseind. Haar helpende handen, zeker in de kerk van Boseind, zijn alom gekend en geprezen. Iedereen in Boseind kent zuster Maria.  Wij zijn allen dankbaar omdat we de zuster vele jaren in ons midden mochten hebben en we zijn haar zeer erkentelijk voor de jarenlange inzet bij ons in Boseind.

   

  Mogen wij vragen om zuster Maria in uw gebed te herdenken.


  Het Federatieteam

  DSC_0001
  DSC_0002
  DSC_0007
  DSC_0008

  De federatieraad: Pastorale eenheid St.-Willibrordus Neerpelt


  Een federatie in de Katholieke Kerk is een samenwerkingsverband tussen verschillende parochies. Federatie Neerpelt bestaat uit vijf parochies: Boseind, het centrum, Grote Heide, Herent en Sint-Huibrechts-Lille. Een federatieraad is een ploeg die samen met de pastoor sturing geeft aan de werking van de federatie. Dit team bestaat uit een voorzitter; onze pastoor Innocent, en gelovigen uit de vijf gemeenschappen. Een federatieraad is een ontmoeting van federatieteams van deze verschillende parochies. In deze ontmoeting bespreekt men de initiatieven die de federatie aanbelangen of voorstellen van een federatieteam.
  Onze federatie wordt geleid door pastoor-moderator Innocent Ouedraogo, en samen met de leden van de parochieteams wordt de federatieraad gevormd. De federatieraad wil het denkend hart zijn van de federatie. Het draagt zorg voor de vele deelgebieden zoals o.a. catechese, aandacht voor de zieken, parochieteam, kerkfabriek. Zijn opdracht bestaat uit het zoeken naar een manier waarop we vandaag in ons dorp samen Kerk kunnen zijn.


  Wat doet een federatieraad nu concreet?
  Kort samengevat: ze stellen o.a. jaarlijks een misschema op voor de vijf parochies. Er wordt afgesproken om via het parochieblad alle mensen op de hoogte te houden van dit misschema. Het doopgebeuren, eerste communie- en vormselvieringen worden in de parochies liturgisch voorbereid. De federatieraad zorgt hierbij voor een zekere uniformiteit in de parochies. Begrafenissen en herdenkingsvieringen, het opstellen en het uitdelen van de overlijdensprentjes bij Allerheiligen, liturgische kalenders en agenda’s, gebedskalenders, acties van Broederlijk Delen, kortom alle kerkelijke activiteiten en evenementen worden er besproken en krijgen er voorrang. De federatie is ook online te vinden: www.federatieneerpelt.be.


  Dit jaar viert Broederlijk Delen zijn 60ste verjaardag.
  We volgen het oorspronkelijke DNA van Broederlijk Delen: Delen. Delen is elkaar uitnodigen tot solidariteit. Wat kunnen we delen? Iedereen kan iets delen, maar niet iedereen is zich ervan bewust. Er is blijheid die we kunnen delen, nabijheid, vertrouwen, verlangen, zelfs verkondiging, .... Alles hierover staat te lezen op de affiches van Broederlijk Delen.
  Denken we ook dit jaar aan de actie van Broederlijk Delen: “Koffiestop op de markt”. Iedereen is hierop van harte uitgenodigd.


  Bedevaarten
  Tevens willen we uw aandacht vestigen op de twee bedevaarten die dit jaar zullen doorgaan: een naar Lourdes, een naar Banneux. Uw familielid wil graag mee? Of een kennis? Wacht niet en vraag ernaar in uw kerk.

  De betreffende affiches(zie foto) hangen uit in de kerk; hierop vindt u de nodige info.

  Op 11 februari was ook het feest van O.L.V. van Lourdes: enkele parochianen zijn er aanwezig geweest. Een memorabele dag was het voor de aanwezigen.


  Voelt u zich geroepen om lid te worden van de federatieraad?
  Of om een helpende hand toe te steken? Wilt u meedenken over de te nemen stappen die we volgen om samen op weg te gaan in onze parochiale eenheid? Aarzel niet, en bied u aan bij onze Pastoor Innocent in de Pastorijstraat 4 of bij uw plaatselijke voorzitter of aan een medewerker in uw kerk. U bent van harte welkom. Wij kijken uit naar U.

  GEDEELTELIJKE VERNIEUWING VAN DE KERKRAAD


  Zoals voorheen worden de mandaten van de vijf leden in de kerkraden uitgeoefend in opeenvolgende periodes van zes jaar. Sinds 2008 vervalt om de drie jaar een gedeelte van die mandaten, ditmaal de drie mandaten van de grote helft. Als waarborg voor openbaarheid van bestuur, werkten de Vlaamse bisdommen een vaste procedure uit. De eerste fase hierin is de oproep tot kandidaten. Iedereen die aan de vereiste voorwaarden voldoet, mag zich kandidaat stellen voor de drie te begeven plaatsen.


  Om lid te kunnen worden van de kerkraad moet men aan een paar voorwaarden voldoen:

  1. Rooms-katholiek zijn (man/vrouw);
  2. minstens 18 jaar zijn op het ogenblik dat het mandaat aanvangt (april 2020);
  3. ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente(n) waar de parochie gelegen is.


  Alleen wie zich schriftelijk kandidaat stelt tegen ten laatste 29 februari 2020 komt in aanmerking. De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst gelden hierbij als bewijs. De kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een fotokopie van de identiteitskaart om na te gaan of de kandidaat aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet. Hoe u zich moet kandidaat stellen, vindt u bij het nieuws van uw parochie. Daar vindt u ook de gegevens van de "verantwoordelijke van de parochie" (meestal de pastoor) tot wie u zich kan wenden voor meer inlichtingen.

  Beste Neos lid,


  We nodigen U uit op onze vijfde voordracht van ons werkjaar, op donderdag 20 februari a.s

  Cannabis onder controle. Hoe?

  De heer Tom Decorte, verbonden aan het instituut voor sociaal drugsonderzoek van de universiteit Gent, zal ons in deze materie wat wegwijs maken.

  Bij het woord “drugs” voelen we ons reeds onwennig en we hebben er liefst niets mee te maken.

  Wellicht hebben wij er ook niet veel mee te maken, maar onze kinderen en kleinkinderen wel. En daarom is het goed er wat meer van te weten.

  Er zijn veel soorten drugs, maar geen enkele is goed voor de gezondheid.

  De huidige cannabiswetgeving draagt niet bij tot de volksgezondheid.

  Het aantal verslaafde gebruikers mindert niet.

  Drugsmisbruik richt bij steeds meer mensen onherstelbare schade aan.

  Tegenstanders beweren vaak dat een regulering van cannabis zal leiden tot een banalisering of commercialisering van de drug. Tegelijk moeten ze wel erkennen dat de huidige wetgeving nauwelijks positieve effecten heeft.

  Hoe kunnen of moeten we daarmee verder?

  Het laatste woord zal hier zeker niet over gezegd zijn maar na deze voordracht hopen we er meer over te weten.

  Deze causerie gaat door in zaal De Peel, Norbertinessenlaan te Pelt, en zal aanvangen om 14.30u.

  Voor u, als Neos-lid, bedraagt de inkom 7.00€.

  Maar breng gerust ook anderen mee die interesse hebben; zij betalen dan 10.00€.

  Een tas koffie en iets lekkers zal er zeker ook zijn.


  Van harte welkom! 

  De stuurgroep

  15-16 februari 2020: Kerkopbouw in Vlaanderen (3e zondag van februari)

  Deze collecte dient om de kerkelijke dienstverlening die de grenzen van ons bisdom overstijgen, te helpen financieren. Het zijn diensten die door de Belgische bisschoppen in het leven zijn geroepen. Denk maar aan de werking van de bisschoppenconferentie, het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (I.P.B.), de Commissie voor Rechtvaardigheid en Vrede, Pax Christi, de Nationale Raad voor Gezinspastoraal. Ook de nationale juridische dienst is in deze tijd onmisbaar. Door deze diensten te groeperen worden de kosten gedrukt en wordt een degelijke begeleiding (met vrijgestelden) verzekerd. Ons bisdom, dat vaak op deze diensten een beroep doet, moet met de andere bisdommen solidair zijn en bijdragen voor hun werking.

  14 februari – de dag van de geliefden


  De feestdag Valentijnsdag is de dag der geliefden en zou de dag zijn waarop deze heilige stierf. In Wikipedia lees ik dat Sint Valentinus bisschop was van Terni in Italië en dat hij bekend stond om zijn betrokkenheid bij de armen, ouderen en kwetsbaren in de maatschappij. Hij zocht hen geregeld op en nam altijd een bloemetje mee. Naar verluidt was de bisschop een toegewijd verzorger van de bloementuin in het klooster waar hij resideerde. Van heinde en verre stroomden bewonderaars toe om zijn tuin te bezichtigen. Aan jonge paartjes schonk de bisschop een fraaie bloem als symbool van trouw en genegenheid.

  Op 14 februari in het jaar 270 na Christus stierf Sint Valentinus de marteldood in Rome. Zijn graf werd druk bezocht, vooral door verloofden die zijn zegen over hun toekomstig huwelijk wilden afsmeken.

  Valentijnsdag is in België en Nederland sinds midden jaren 90 een groot commercieel succes geworden: cadeauwinkels, boekwinkels, lingeriewinkels én bloemenwinkels profiteren hier enorm van. 

  Als ik tegen iemand zeg: ‘Ik hou van jou.’, of: Ik zie je graag.’, kijkt niemand vreemd op. Maar als ik tegen iemand zeg: ‘Ik geloof.’, dan verschijnen er ongekunstelde rimpels op ieders voorhoofd. Er wordt vreemd naar me gekeken en er worden nieuwsgierige vragen gesteld.

  ‘Wablieft?’ en ‘Wat zeg jij?’ en ‘Hoe? Jij gelooft? En dat in deze tijd’?
  Geloven is niet met veel omhaal bidden. Geloven is stilletjes praten tot God. Geloven is niet enkel uit de bijbel lezen. Geloven is ernaar leven. Geloof is liefde. Geloof is liefhebben. Geloven is vertrouwen. Geloven is genegenheid en danken. Geloven is weten dat je vertrouwen hebt in liefhebben.
  Liefhebben kun je zien als de gevoelens die je voelt voor je partner, je naaste. Iemand graag zien, zoals er de liefde is tussen een man en een vrouw, tussen ouders en kinderen; de diepe vriendschap die je voelt voor je buurvrouw, je beste vriend of vriendin. Die band maakt dat je gelooft in die vriendschap, in die partner/vriend. Zo is het ook met God. Met Hem praten schept een band, onzichtbaar, maar hij is er wel. Een vertrouwensband die je met Hem ‘smeedt’.
  Sinds jaren associeer ik geloof en geloven met liefde en liefhebben. Mijn man is mijn geliefde. God is liefde. Graag zien is liefhebben. Liefhebben is geloven. Geloven is God graag zien.
  Zie je de overeenkomst?

  Wel, dat is het nu net. Mijn geliefde is er altijd voor mij. Ik weet dat hij mij nabij is. Ik weet ook dat God me bijstaat, en dat Hij me niet verlaat. Daar gaat het volgens mij om. Vertrouwen in liefhebben. Liefhebben in vertrouwen. Alles draait om de liefde. Fijne Valentijnsdag.

   

  Eveline Lemmens

  Bezinning

   

  Wie God is heeft geen mens ooit gezien.

  Alles wat we weten,

  is dat, telkens weer in de geschiedenis,

  mensen door Hem worden gegrepen,

  door zijn liefde geraakt –

  en dat zoiets je leven kan veranderen.

  En dat Hij een Naam heeft:

  “Ik zal er zijn voor u”.

  Ik zal er zijn

  in je diepste binnenste,

  in je hart en handen,

  in je spreken en handelen.

  Ik zal er zijn als liefde en trouw,

  in je omgaan met mensen,

  in je werken aan beter samenleven voor allen.

  Voor de rest heeft niemand God gezien.

  Tenzij...

  Hij misschien wel eens te zien zou kunnen zijn in mensen

  die, elk op hun manier,

  van Gods naam een werkwoord maken

  dat ze in alle vormen en wijzen vervoegen.

  Ja, God is te zien

  in mensen die geloven

  dat Hij te doen is.

   

  Carlos Desoete

  Neos Nieuwjaar


  Afgelopen zaterdag 18 januari vierde NEOS Pelt het nieuwe jaar in de zalen van het College.

  Vooraleer te genieten van de receptie namen de leden deel aan een bezinningsmoment.

  Bestuursleden Paula en Marc keken terug op de vele fijne momenten van het voorbije jaar : feesten, reizen, fietstochten, wandelingen en voordrachten. Maar ook droeve gebeurtenissen werden deel van ieder van ons. We moesten afscheid nemen van zes Neos vrienden: Eugeen Faes, Mathieu Van Dijck, Zef Cals, Pierre Driesen, Stieneke Boonen en Jan Winters. Ze werden allen in herinnering gebracht.

  Voorzitter Louis wenste iedereen een jaar met veel nieuwe ervaringen, met veel momenten van verwondering en vooral een goede gezondheid. Louis stelde zeven nieuwe leden voor en gaf ook nog mee dat het jaar werd afgesloten met een positief financieel saldo.

  Meer dan 80 leden genoten daarna van een viergangenmenu dat werd opgeluisterd door de A Capellagroep ”Zwing”.

  Na het diner werd de kookploeg onder leiding van José in de figuurlijke bloemetjes gezet.

  Januari


  Vanmorgen werd ik wakker en voelde me heel verdrietig. Mijn tranen versmolten met de waterstraal van de douche. Het is zes maanden geleden dat mijn moeder is overleden. Het verdriet en het gemis worden groter en groter. Mensen zeggen me soms: ‘Je hebt maar één moeder, en als je die moet missen....’ Heel goed bedoeld, maar toch...
  ‘Verder leven zonder, wordt overleven’, zegt mijn zus, die een jaar geleden onverwacht haar man verloor. Goedbedoelde vragen worden haar gesteld: ‘En, is het al wat beter?’ ‘Neen dank je,’ antwoordt ze dan, ‘ik ben niet ziek, en beter wordt het niet, het wordt wel anders’. Een schoonbroer en ons moeder verliezen op korte tijd; dat went niet zo gauw.
  Ik kleedde me aan, en na een licht ontbijt liep ik naar buiten. Het voelde frisjes en ik was opgelucht dat ik mijn gebreide vest toch aangetrokken had. Ik zag dat de viooltjes nog steeds mooi rechtop stonden na al dat water en vrieskou. Wat een sterke bloemetjes. Ik merkte dat de hyacinten hun kopjes al boven de grond waren uitgekomen. Mijn kippen kakelden hevig toen ze me zagen. Ik ging hun hok binnen. Ze verdrongen elkaar om als eerste bij mij te zijn. Ze zijn zo tam dat ze uit mijn schaal met restjes voeding komen pikken. Ik mag ze een voor een even aaien. Ik geniet als ik zie hoe ze stoppen met eten en mij aankijken, alsof ze me willen bedanken voor het meegebrachte eten. Er lag nog geen ei in het leghok, straks zal ik nog eens kijken. In de winterperiode leggen kippen minder eieren, maar ik vind dat geen probleem. Ik kijk rond in mijn tuin, en bemerkte hoe verdorde bladeren beschutting geven aan jonge plantjes. Zachtjes veranderde mijn trieste bui in verwondering over de natuur. Stiekem bood de natuur mij een grote troost.


  Eveline Lemmens

  Beste Neos-lid


  Van harte een goed uiteinde van 2019 en een vlotte start in 2020.

  Tevens nodigen wij u uit op onze eerste voordracht in het nieuwe jaar, op donderdag 16 januari 2020    “Back to the fifties”.

  De heer Marc Brillouet zal ons meenemen op een muzikale reis door deze turbulente jaren. Hij brengt ons, op zijn eigen wijze, muziek en verhalen achter de artiesten en hun muziek. Laten we even terugblikken op die boeiende tijd.

  Die periode begon muzikaal vrij rustig met de zoetgevooisde stemmen van onder meer Doris Day en Nat King Cole. Wij houden eveneens halt bij de legendarische deejay Alan Fred die als eerste de term rock-n-roll in zijn radioprogramma gebruikte en platen durfde te draaien van zwarte zangers als Fats Domino om vervolgens bij the king of rock Elvis Presley aan te belanden.

  Na hen is het de beurt aan tieneridolen als Cliff Richard, Paul Anka en Brenda Lee.

  Ook de zwarte muziek passeert de revue met voorop de legendarische doowop groep The Platters.

  Kent u trouwens het echte verhaal dat hoort bij Marina van Rocco Granata en van Café zonder bier van Bobbejaan Schoepen?

  Kan u de twist nog dansen?                                                             

  Voormalig VRT-presentator en producer Marc Brillouet heeft tal van deze artiesten persoonlijk ontmoet en geïnterviewd. Ambiance verzekerd!

  Dit boeiend verhaal wordt u gebracht in zaal Palethe, Jeugdlaan 2 in Pelt, en zal aanvangen om 14u30.

  Wij bieden u dit aan voor 7.00€ voor Neos-leden en 10.00€ voor anderen die interesse hebben.

  Een tas koffie en iets lekkers zal er zeker ook zijn.

  Van harte welkom!

  De stuurgroep

  Kerstmis in je hart

   

  “Vrede en alle goeds.” “Zalige kerst.”
  We wensen elkaar alle goeds toe op deze feestelijke Hoogdag.

  Maar wensen we dit elkaar toe vanuit het diepst van ons hart? Want geef toe, stilletjes hopen we dat alles steeds goed voor onszelf mag blijven lopen. Dat het ons voor de wind blijft gaan. Dat er geen tegenslagen komen. Dat onze geliefden gezond blijven, wijzelf inbegrepen. Dit is de hoop die we eigenlijk allemaal in ons dragen. Iedereen. Arm of rijk.

  Kerstmis. Voor velen heeft Kerstmis niets feestelijks. Geen uitgebreide kerstmaaltijd noch geschenkjes voor families die een minimuminkomen hebben. Toch is niemand die dag graag alleen. Bij wie raakt dit feest niet een gevoelige snaar? Kerstmis brengt een oerverlangen bij ons naar boven: vredig samen leven en veel geluk op onze weg vinden. Het ook gunnen aan elkaar. Iedereen tracht ernaar. Arm of rijk.

  Hoop en vreugde kun je vinden in de winkels en in de kerstsfeer op straat, in de vele televisieshows. Maar wist je dat we ook mogen putten uit een veel diepere bron? Dat we ons mogen laten aanspreken door een pasgeboren Kind, dat al zovele jaren lang het leven en het hart van vele miljarden mensen en van hele samenlevingen heeft ingekleurd met een blijde boodschap van hoop en liefde? Hoop en Liefde. Onmisbaar samenzijn. Voor arm zowel als voor rijk.

  Kerstballen worden eind november reeds vanonder het stof gehaald, opgepoetst en in de kerstboom opgehangen. Wist je, dat onze schitterende droom van vrede en goedheid ook soms onder het stof zit? Het stof van achteloosheid, van egoïsme. Luisteren tussen de regels hebben we verleerd. Medeleven is ‘boeie’. (vervelend)

  Als wij iets willen doen om van onze leefwereld een betere wereld te maken, zullen we de handen uit de mouwen moeten steken. Niet alleen bidden voor mensen zonder brood, zonder dak, voor mensen op de vlucht. Maar effectief solidair worden met welzijnszorg, daadwerkelijk helpen in een inloopcentrum, een vluchtelingenhuis, in een plaats waar handen tekort zijn. Want die mensen voelen zich eenzamer dan ooit in de kerstnacht. Een beetje aandacht geven, wat geborgenheid en vertrouwen... Dat is geven, dat is vreugde beleven, dat is vrede krijgen. Verbondenheid. Vriendschap. Vrede en alle goeds. Voor arm of voor rijk.

  Mogen we elkaar toewensen dat we mensen van goede wil zijn, en dat we dromen te worden zoals Hij het heeft bedoeld: mensen die van hun hart een paradijs maken waar iedereen welkom is, mensen die beminnelijk blijven en anderen ruimte gunnen om zichzelf te zijn. Het is Hij die ons de hand reikt, ons vergeving schenkt, ons begeleidt, ons leven lang, tot in het eeuwig leven.

  Is er in de herberg in je hart plaats over om het Kind te ontvangen? Het Kind van vrede en alle goeds?

  We beginnen binnenkort aan een nieuw jaar. Een nieuw verhaal van vrede voor alle mensen van goede wil. Vrede, die blijvend ons hart verwarmd.
  Onze Heer werd jaren geleden voor de eerste keer geboren. Hem vieren we ieder jaar opnieuw. Ook dit jaar. Hij komt met zijn handen vol vrede. En alle goeds. En dan klopt Hij op de deur van je hart. Doe jij open?

  Aan iedereen van harte een Zalige Kerstmis, vrede en alle goeds.


  Eveline Lemmens i.s.m. Pater Innocent

  14-15 december 2019: Welzijnszorg (3e zondag van de advent)


  In de sterke tijd van de advent vragen de bisschoppen van België onze aandacht voor de mensen uit de vierde wereld. Het gaat hier om mensen van bij ons die door de mazen van het net vallen en vaak nergens terecht kunnen. Het zijn mensen die leven aan de rand van de maatschappij, o.a. volwassen psychisch en mentaal gehandicapten, oud-gevangenen, drugverslaafden, alcoholisten, kansarme jongeren, mensen zonder werk die op de dool zijn, ongehuwde moeders, daklozen, aidspatiënten en noem maar op. Instellingen die zich het lot van deze mensen aantrekken, mogen op onze steun en waardering rekenen. Zoals Christus een voorkeur had voor de armen, zo willen wij als christenen in zijn spoor treden.

  Beste Neos lid, 


  Wij nodigen U uit op de laatste voordracht van 2019, op donderdag 05 december 2019.

  “Over Leven Door Geven “

  De heer Stijn Dirix, transplantatiecoördinator in het U.Z. Leuven, zal ons spreken over orgaandonatie en transplantatie. Het is een verhaal van overleven en leven doorgeven.

  In ons land wachten meer dan duizend mensen op een nieuw leven via transplantatie. Een donor kan acht levens redden ( twee nieren, twee longen, hart, dunne darm, pancreas en lever.) Naast orgaandonatie is er ook weefseldonatie mogelijk ( huid, oogweefsel, hartkleppen, pezen en bloedvaten.) Natuurlijk is donatie en transplantatie aan strikte regels gebonden.  En de nood aan kandidaat- donoren is nog altijd zeer hoog.

  Deze causerie gaat door in zaal Palethe Jeugdlaan 2 te Pelt, en zal aanvangen om 14.30u. Wij bieden u dit aan voor 7.00€ voor Neos-leden. Breng gerust ook anderen mee die interesse hebben, zij betalen 10.00 €. Een tas koffie en iets lekkers zal er zeker ook zijn.

  Van harte welkom,                                                                                                                                          De stuurgroep


  Op donderdag 21 november 2019 organiseren wij onze bowling wedstrijd. Wij vertrekken om 13.30 uur aan het Glazen Huis, Bermstraat te 3910 PELT naar Antares, het Lommelse bowlingparadijs, waar we om 14 uur verwacht worden. We hebben 4 banen gereserveerd.

  Wil je de uitdaging aangaan om mede te dingen naar de begeerde wisselbeker schrijf je dan in door voor 16 november  5 euro per deelnemer over te maken op onze rekening BE18 2350 2933 8165 van Neos Pelt, Vrankenveld 30 te 3910 Pelt.

  16-17 november 2019: Kerkelijke opleiding (priesters, diakens en leken) (3e zondag november)


  De vorming van priesters, diakens en leken is van levensbelang voor de toekomst van de Kerk. Een priesteropleiding in ons bisdom Hasselt duurt zeven jaar (vijf jaar studie en twee jaar stage). Steeds belangrijker wordt de opleiding, vorming en begeleiding van diakens, parochieassistenten, pastorale animatoren, catechisten, gebedsleid(st)ers en vele andere geëngageerde christenen. Wij mogen blij zijn dat heel wat mensen in de afgelopen jaren betrokken zijn geweest bij diverse vormingsactiviteiten. Hoewel vaak een bijdrage wordt gevraagd van de deelnemers, is deze onvoldoende om alle kosten te kunnen betalen. Daarom wordt beroep gedaan op ieders milde bijdrage. Om de geloofsgemeenschappen te ondersteunen en te begeleiden zijn mensen en middelen noodzakelijk. Dit is een bisschoppelijke collecte, bestemd voor de opleiding en vorming in ons eigen bisdom

  Gij


  Gij zijt boven ons,

  Gij zijt een van ons,

  Gij zijt ook in ons,

  Gij zijt.

  Geef dat allen U zien,

  ook in mij dat ik uw weg mag bereiden,

  dat ik U dankbaar blijf voor al wat mij ten deel valt.

   

  Geef dat ik dan de nood van anderen

  niet uit het oog verlies.

  Blijf van mij houden

  zoals Gij wilt dat ik van elk blijf houden.

   

  Geef mij een zuiver hart, dat ik U mag zien,

  een zacht hard, dat ik U mag horen,

  een hart vol liefde, dat ik U mag dienen,

  een hart vol geloof, dat ik in U mag blijven.

   

  Dag Hammarsskjöld

  Uit: kalender Kerk & Leven, dd. 14 oktober 2019

  Allerheiligen – Allerzielen


  Op Allerheiligen vereren en herdenken we alle heiligen, bekende en onbekende. Dankzij de Benedictijnen in Frankrijk vieren we ook Allerzielen. Zij vonden dat niet alleen de heiligen moesten worden herdacht, maar ook de zielen van de gewone kloosterbroeders en nadien van alle mensen. Beide dagen staan aan het begin van de maand november, op een moment dat de natuur afsterft. De basis van ons geloof is dat de dood niet het einde is.
  Onze overledenen eren we vooral met het versieren van graven met bloemen. Daarvoor worden traditioneel chrysanten gebruikt. Deze bloem staat symbool voor een lang leven. Het werden al snel ‘kerkhofbloemen’, want ‘ondanks dat je dood bent, wil men dat je eeuwig blijft leven..’. Nu zijn chrysanten in alle kleuren verkrijgbaar, maar vroeger koos men vooral de witte bolle chrysant omdat wit de kleur van het licht is.

  Allerheiligen en Allerzielen zijn een unieke gelegenheid om in ons drukke leven de pauzeknop in te drukken en stil te staan bij de mensen die ons zijn ontvallen. Met het ontsteken van kaarsen herdenken we al onze familieleden, buren, vrienden, collega’s en kennissen die dit jaar zijn overleden.

  Afscheid nemen van een geliefde naaste gebeurt meestal traditioneel. Langzaam ontstaat er een nieuwe manier van begraven; er wordt een ingetogen voorstelling gegeven met foto’s uit het leven van de overledene. Een samenzijn in een stijl of een plek die aansluit bij het leven dat voorbij is. Een mini-urne wordt vaker mee naar huis genomen. We condoleren via de digitale snelweg.

  Een uitvaart gaat om het eerbetoon. We zijn dankbaar voor het leven dat we samen met de overledenen mochten delen.

  Een dierbaar overledene blijft eeuwig in je gedachten. Zolang je denkt aan de overledene, zolang leeft hij/zij, verder in jou. Bij het condoleren weet je dat er altijd iemand is die zich gesterkt voelt door je woorden, door je aandacht.

  Vaak wil je, als nabestaande, je gedachten delen met je naasten en andere nabestaanden. Of met God. Hij draagt op zijn beurt zorg voor jou. Wij zijn Gods kinderen en wij mogen Hem Vader noemen. Dat betekent dat we in Gods ogen allemaal broers en zussen zijn en deel uitmaken van één kerk. Wie Vader zegt tegen God, zegt broer en zus tegen de anderen.
  Gedenk jullie broer en zus op de dag van Allerheiligen en Allerzielen.


  Eveline Lemmens i.s.m. P. Innocent