Federatie

Pastorale eenheid

St.-Willibrordus Neerpelt

Beste Neos-lid


Wij nodigen u uit op onze laatste, zesde, voordracht van ons werkjaar op donderdag 19 maart 2020. De monarchie en haar invloed op de Belgische politiek.

De heer Mark Van den Wijngaert is Emeritus Hoogleraar Hedendaagse Geschiedenis aan de Hogeschool Universiteit Brussel. Hij is een minzaam man, bekend van”radio en TV” en een onderlegd en kritisch royalty watchers. Zijn onderzoek domeinen zijn de Duitse bezetting, de naoorlogse politiek, de monarchie en de Koude Oorlog.

Daar schreef hij ook veel boeken over. Bij ons zal hij spreken over onze koningen en hun relatie met de politieke figuren uit hun regeerperiode. Op grond van zijn politieke functie kan de koning geen persoonlijk gezag uitoefenen.

Via suggesties, advies, waarschuwingen en aanmoedigingen kan de koning enkel invloed uitoefenen op de politieke hoofdrolspelers. Denken we hierbij aan de koningskwestie bij Leopold, de oorlogssituaties, de abortuskwestie bij Boudewijn, het huwelijk van Filip en zijn troonopvolging.

Was Boudewijn wel zo een goede koning?

Welke rol speelden de raadgevers van onze koningen ?

Wat was de rol van Fabiola ?

Na deze voordracht zullen we onze geschiedenis wellicht met andere ogen zien.

Deze causerie gaat door in zaal De Peel, Norbertinessenlaan, te Pelt en zal aanvangen om 14.30u. Wij bieden dit aan voor 7.00€ voor Neos-leden en 10.00€ voor anderen die interesse hebben.

En u kan natuurlijk rekenen op een tas lekkere koffie en ...... 


Van harte welkom. 

De stuurgroep

OVERLIJDEN ZUSTER MARIA


Met groot verdriet melden wij het overlijden van zuster Maria. Op zondag 23 februari overleed zij in het ziekenhuis te Bonheiden. Zuster Maria was een zeer toegewijde zuster van de Zusters van het Heilig Hart van Maria.  Ze werd geboren te Eksel op 4 april 1931 en overleed te Bonheiden. De verrijzenisliturgie ging door op vrijdag 28 februari te Berlaar.


Zuster Maria werkte jarenlang in het ziekenhuis van Neerpelt en heeft zich al die tijd ingezet met het bezoeken van zieken en bejaarden te Boseind. Haar helpende handen, zeker in de kerk van Boseind, zijn alom gekend en geprezen. Iedereen in Boseind kent zuster Maria.  Wij zijn allen dankbaar omdat we de zuster vele jaren in ons midden mochten hebben en we zijn haar zeer erkentelijk voor de jarenlange inzet bij ons in Boseind.

 

Mogen wij vragen om zuster Maria in uw gebed te herdenken.


Het Federatieteam

DSC_0001
DSC_0002
DSC_0007
DSC_0008

De federatieraad: Pastorale eenheid St.-Willibrordus Neerpelt


Een federatie in de Katholieke Kerk is een samenwerkingsverband tussen verschillende parochies. Federatie Neerpelt bestaat uit vijf parochies: Boseind, het centrum, Grote Heide, Herent en Sint-Huibrechts-Lille. Een federatieraad is een ploeg die samen met de pastoor sturing geeft aan de werking van de federatie. Dit team bestaat uit een voorzitter; onze pastoor Innocent, en gelovigen uit de vijf gemeenschappen. Een federatieraad is een ontmoeting van federatieteams van deze verschillende parochies. In deze ontmoeting bespreekt men de initiatieven die de federatie aanbelangen of voorstellen van een federatieteam.
Onze federatie wordt geleid door pastoor-moderator Innocent Ouedraogo, en samen met de leden van de parochieteams wordt de federatieraad gevormd. De federatieraad wil het denkend hart zijn van de federatie. Het draagt zorg voor de vele deelgebieden zoals o.a. catechese, aandacht voor de zieken, parochieteam, kerkfabriek. Zijn opdracht bestaat uit het zoeken naar een manier waarop we vandaag in ons dorp samen Kerk kunnen zijn.


Wat doet een federatieraad nu concreet?
Kort samengevat: ze stellen o.a. jaarlijks een misschema op voor de vijf parochies. Er wordt afgesproken om via het parochieblad alle mensen op de hoogte te houden van dit misschema. Het doopgebeuren, eerste communie- en vormselvieringen worden in de parochies liturgisch voorbereid. De federatieraad zorgt hierbij voor een zekere uniformiteit in de parochies. Begrafenissen en herdenkingsvieringen, het opstellen en het uitdelen van de overlijdensprentjes bij Allerheiligen, liturgische kalenders en agenda’s, gebedskalenders, acties van Broederlijk Delen, kortom alle kerkelijke activiteiten en evenementen worden er besproken en krijgen er voorrang. De federatie is ook online te vinden: www.federatieneerpelt.be.


Dit jaar viert Broederlijk Delen zijn 60ste verjaardag.
We volgen het oorspronkelijke DNA van Broederlijk Delen: Delen. Delen is elkaar uitnodigen tot solidariteit. Wat kunnen we delen? Iedereen kan iets delen, maar niet iedereen is zich ervan bewust. Er is blijheid die we kunnen delen, nabijheid, vertrouwen, verlangen, zelfs verkondiging, .... Alles hierover staat te lezen op de affiches van Broederlijk Delen.
Denken we ook dit jaar aan de actie van Broederlijk Delen: “Koffiestop op de markt”. Iedereen is hierop van harte uitgenodigd.


Bedevaarten
Tevens willen we uw aandacht vestigen op de twee bedevaarten die dit jaar zullen doorgaan: een naar Lourdes, een naar Banneux. Uw familielid wil graag mee? Of een kennis? Wacht niet en vraag ernaar in uw kerk.

De betreffende affiches(zie foto) hangen uit in de kerk; hierop vindt u de nodige info.

Op 11 februari was ook het feest van O.L.V. van Lourdes: enkele parochianen zijn er aanwezig geweest. Een memorabele dag was het voor de aanwezigen.


Voelt u zich geroepen om lid te worden van de federatieraad?
Of om een helpende hand toe te steken? Wilt u meedenken over de te nemen stappen die we volgen om samen op weg te gaan in onze parochiale eenheid? Aarzel niet, en bied u aan bij onze Pastoor Innocent in de Pastorijstraat 4 of bij uw plaatselijke voorzitter of aan een medewerker in uw kerk. U bent van harte welkom. Wij kijken uit naar U.

GEDEELTELIJKE VERNIEUWING VAN DE KERKRAAD


Zoals voorheen worden de mandaten van de vijf leden in de kerkraden uitgeoefend in opeenvolgende periodes van zes jaar. Sinds 2008 vervalt om de drie jaar een gedeelte van die mandaten, ditmaal de drie mandaten van de grote helft. Als waarborg voor openbaarheid van bestuur, werkten de Vlaamse bisdommen een vaste procedure uit. De eerste fase hierin is de oproep tot kandidaten. Iedereen die aan de vereiste voorwaarden voldoet, mag zich kandidaat stellen voor de drie te begeven plaatsen.


Om lid te kunnen worden van de kerkraad moet men aan een paar voorwaarden voldoen:

  1. Rooms-katholiek zijn (man/vrouw);
  2. minstens 18 jaar zijn op het ogenblik dat het mandaat aanvangt (april 2020);
  3. ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente(n) waar de parochie gelegen is.


Alleen wie zich schriftelijk kandidaat stelt tegen ten laatste 29 februari 2020 komt in aanmerking. De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst gelden hierbij als bewijs. De kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een fotokopie van de identiteitskaart om na te gaan of de kandidaat aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet. Hoe u zich moet kandidaat stellen, vindt u bij het nieuws van uw parochie. Daar vindt u ook de gegevens van de "verantwoordelijke van de parochie" (meestal de pastoor) tot wie u zich kan wenden voor meer inlichtingen.

Beste Neos lid,


We nodigen U uit op onze vijfde voordracht van ons werkjaar, op donderdag 20 februari a.s

Cannabis onder controle. Hoe?

De heer Tom Decorte, verbonden aan het instituut voor sociaal drugsonderzoek van de universiteit Gent, zal ons in deze materie wat wegwijs maken.

Bij het woord “drugs” voelen we ons reeds onwennig en we hebben er liefst niets mee te maken.

Wellicht hebben wij er ook niet veel mee te maken, maar onze kinderen en kleinkinderen wel. En daarom is het goed er wat meer van te weten.

Er zijn veel soorten drugs, maar geen enkele is goed voor de gezondheid.

De huidige cannabiswetgeving draagt niet bij tot de volksgezondheid.

Het aantal verslaafde gebruikers mindert niet.

Drugsmisbruik richt bij steeds meer mensen onherstelbare schade aan.

Tegenstanders beweren vaak dat een regulering van cannabis zal leiden tot een banalisering of commercialisering van de drug. Tegelijk moeten ze wel erkennen dat de huidige wetgeving nauwelijks positieve effecten heeft.

Hoe kunnen of moeten we daarmee verder?

Het laatste woord zal hier zeker niet over gezegd zijn maar na deze voordracht hopen we er meer over te weten.

Deze causerie gaat door in zaal De Peel, Norbertinessenlaan te Pelt, en zal aanvangen om 14.30u.

Voor u, als Neos-lid, bedraagt de inkom 7.00€.

Maar breng gerust ook anderen mee die interesse hebben; zij betalen dan 10.00€.

Een tas koffie en iets lekkers zal er zeker ook zijn.


Van harte welkom! 

De stuurgroep

15-16 februari 2020: Kerkopbouw in Vlaanderen (3e zondag van februari)

Deze collecte dient om de kerkelijke dienstverlening die de grenzen van ons bisdom overstijgen, te helpen financieren. Het zijn diensten die door de Belgische bisschoppen in het leven zijn geroepen. Denk maar aan de werking van de bisschoppenconferentie, het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (I.P.B.), de Commissie voor Rechtvaardigheid en Vrede, Pax Christi, de Nationale Raad voor Gezinspastoraal. Ook de nationale juridische dienst is in deze tijd onmisbaar. Door deze diensten te groeperen worden de kosten gedrukt en wordt een degelijke begeleiding (met vrijgestelden) verzekerd. Ons bisdom, dat vaak op deze diensten een beroep doet, moet met de andere bisdommen solidair zijn en bijdragen voor hun werking.

14 februari – de dag van de geliefden


De feestdag Valentijnsdag is de dag der geliefden en zou de dag zijn waarop deze heilige stierf. In Wikipedia lees ik dat Sint Valentinus bisschop was van Terni in Italië en dat hij bekend stond om zijn betrokkenheid bij de armen, ouderen en kwetsbaren in de maatschappij. Hij zocht hen geregeld op en nam altijd een bloemetje mee. Naar verluidt was de bisschop een toegewijd verzorger van de bloementuin in het klooster waar hij resideerde. Van heinde en verre stroomden bewonderaars toe om zijn tuin te bezichtigen. Aan jonge paartjes schonk de bisschop een fraaie bloem als symbool van trouw en genegenheid.

Op 14 februari in het jaar 270 na Christus stierf Sint Valentinus de marteldood in Rome. Zijn graf werd druk bezocht, vooral door verloofden die zijn zegen over hun toekomstig huwelijk wilden afsmeken.

Valentijnsdag is in België en Nederland sinds midden jaren 90 een groot commercieel succes geworden: cadeauwinkels, boekwinkels, lingeriewinkels én bloemenwinkels profiteren hier enorm van. 

Als ik tegen iemand zeg: ‘Ik hou van jou.’, of: Ik zie je graag.’, kijkt niemand vreemd op. Maar als ik tegen iemand zeg: ‘Ik geloof.’, dan verschijnen er ongekunstelde rimpels op ieders voorhoofd. Er wordt vreemd naar me gekeken en er worden nieuwsgierige vragen gesteld.

‘Wablieft?’ en ‘Wat zeg jij?’ en ‘Hoe? Jij gelooft? En dat in deze tijd’?
Geloven is niet met veel omhaal bidden. Geloven is stilletjes praten tot God. Geloven is niet enkel uit de bijbel lezen. Geloven is ernaar leven. Geloof is liefde. Geloof is liefhebben. Geloven is vertrouwen. Geloven is genegenheid en danken. Geloven is weten dat je vertrouwen hebt in liefhebben.
Liefhebben kun je zien als de gevoelens die je voelt voor je partner, je naaste. Iemand graag zien, zoals er de liefde is tussen een man en een vrouw, tussen ouders en kinderen; de diepe vriendschap die je voelt voor je buurvrouw, je beste vriend of vriendin. Die band maakt dat je gelooft in die vriendschap, in die partner/vriend. Zo is het ook met God. Met Hem praten schept een band, onzichtbaar, maar hij is er wel. Een vertrouwensband die je met Hem ‘smeedt’.
Sinds jaren associeer ik geloof en geloven met liefde en liefhebben. Mijn man is mijn geliefde. God is liefde. Graag zien is liefhebben. Liefhebben is geloven. Geloven is God graag zien.
Zie je de overeenkomst?

Wel, dat is het nu net. Mijn geliefde is er altijd voor mij. Ik weet dat hij mij nabij is. Ik weet ook dat God me bijstaat, en dat Hij me niet verlaat. Daar gaat het volgens mij om. Vertrouwen in liefhebben. Liefhebben in vertrouwen. Alles draait om de liefde. Fijne Valentijnsdag.

 

Eveline Lemmens

Bezinning

 

Wie God is heeft geen mens ooit gezien.

Alles wat we weten,

is dat, telkens weer in de geschiedenis,

mensen door Hem worden gegrepen,

door zijn liefde geraakt –

en dat zoiets je leven kan veranderen.

En dat Hij een Naam heeft:

“Ik zal er zijn voor u”.

Ik zal er zijn

in je diepste binnenste,

in je hart en handen,

in je spreken en handelen.

Ik zal er zijn als liefde en trouw,

in je omgaan met mensen,

in je werken aan beter samenleven voor allen.

Voor de rest heeft niemand God gezien.

Tenzij...

Hij misschien wel eens te zien zou kunnen zijn in mensen

die, elk op hun manier,

van Gods naam een werkwoord maken

dat ze in alle vormen en wijzen vervoegen.

Ja, God is te zien

in mensen die geloven

dat Hij te doen is.

 

Carlos Desoete

Neos Nieuwjaar


Afgelopen zaterdag 18 januari vierde NEOS Pelt het nieuwe jaar in de zalen van het College.

Vooraleer te genieten van de receptie namen de leden deel aan een bezinningsmoment.

Bestuursleden Paula en Marc keken terug op de vele fijne momenten van het voorbije jaar : feesten, reizen, fietstochten, wandelingen en voordrachten. Maar ook droeve gebeurtenissen werden deel van ieder van ons. We moesten afscheid nemen van zes Neos vrienden: Eugeen Faes, Mathieu Van Dijck, Zef Cals, Pierre Driesen, Stieneke Boonen en Jan Winters. Ze werden allen in herinnering gebracht.

Voorzitter Louis wenste iedereen een jaar met veel nieuwe ervaringen, met veel momenten van verwondering en vooral een goede gezondheid. Louis stelde zeven nieuwe leden voor en gaf ook nog mee dat het jaar werd afgesloten met een positief financieel saldo.

Meer dan 80 leden genoten daarna van een viergangenmenu dat werd opgeluisterd door de A Capellagroep ”Zwing”.

Na het diner werd de kookploeg onder leiding van José in de figuurlijke bloemetjes gezet.

Januari


Vanmorgen werd ik wakker en voelde me heel verdrietig. Mijn tranen versmolten met de waterstraal van de douche. Het is zes maanden geleden dat mijn moeder is overleden. Het verdriet en het gemis worden groter en groter. Mensen zeggen me soms: ‘Je hebt maar één moeder, en als je die moet missen....’ Heel goed bedoeld, maar toch...
‘Verder leven zonder, wordt overleven’, zegt mijn zus, die een jaar geleden onverwacht haar man verloor. Goedbedoelde vragen worden haar gesteld: ‘En, is het al wat beter?’ ‘Neen dank je,’ antwoordt ze dan, ‘ik ben niet ziek, en beter wordt het niet, het wordt wel anders’. Een schoonbroer en ons moeder verliezen op korte tijd; dat went niet zo gauw.
Ik kleedde me aan, en na een licht ontbijt liep ik naar buiten. Het voelde frisjes en ik was opgelucht dat ik mijn gebreide vest toch aangetrokken had. Ik zag dat de viooltjes nog steeds mooi rechtop stonden na al dat water en vrieskou. Wat een sterke bloemetjes. Ik merkte dat de hyacinten hun kopjes al boven de grond waren uitgekomen. Mijn kippen kakelden hevig toen ze me zagen. Ik ging hun hok binnen. Ze verdrongen elkaar om als eerste bij mij te zijn. Ze zijn zo tam dat ze uit mijn schaal met restjes voeding komen pikken. Ik mag ze een voor een even aaien. Ik geniet als ik zie hoe ze stoppen met eten en mij aankijken, alsof ze me willen bedanken voor het meegebrachte eten. Er lag nog geen ei in het leghok, straks zal ik nog eens kijken. In de winterperiode leggen kippen minder eieren, maar ik vind dat geen probleem. Ik kijk rond in mijn tuin, en bemerkte hoe verdorde bladeren beschutting geven aan jonge plantjes. Zachtjes veranderde mijn trieste bui in verwondering over de natuur. Stiekem bood de natuur mij een grote troost.


Eveline Lemmens

Beste Neos-lid


Van harte een goed uiteinde van 2019 en een vlotte start in 2020.

Tevens nodigen wij u uit op onze eerste voordracht in het nieuwe jaar, op donderdag 16 januari 2020    “Back to the fifties”.

De heer Marc Brillouet zal ons meenemen op een muzikale reis door deze turbulente jaren. Hij brengt ons, op zijn eigen wijze, muziek en verhalen achter de artiesten en hun muziek. Laten we even terugblikken op die boeiende tijd.

Die periode begon muzikaal vrij rustig met de zoetgevooisde stemmen van onder meer Doris Day en Nat King Cole. Wij houden eveneens halt bij de legendarische deejay Alan Fred die als eerste de term rock-n-roll in zijn radioprogramma gebruikte en platen durfde te draaien van zwarte zangers als Fats Domino om vervolgens bij the king of rock Elvis Presley aan te belanden.

Na hen is het de beurt aan tieneridolen als Cliff Richard, Paul Anka en Brenda Lee.

Ook de zwarte muziek passeert de revue met voorop de legendarische doowop groep The Platters.

Kent u trouwens het echte verhaal dat hoort bij Marina van Rocco Granata en van Café zonder bier van Bobbejaan Schoepen?

Kan u de twist nog dansen?                                                             

Voormalig VRT-presentator en producer Marc Brillouet heeft tal van deze artiesten persoonlijk ontmoet en geïnterviewd. Ambiance verzekerd!

Dit boeiend verhaal wordt u gebracht in zaal Palethe, Jeugdlaan 2 in Pelt, en zal aanvangen om 14u30.

Wij bieden u dit aan voor 7.00€ voor Neos-leden en 10.00€ voor anderen die interesse hebben.

Een tas koffie en iets lekkers zal er zeker ook zijn.

Van harte welkom!

De stuurgroep

Kerstmis in je hart

 

“Vrede en alle goeds.” “Zalige kerst.”
We wensen elkaar alle goeds toe op deze feestelijke Hoogdag.

Maar wensen we dit elkaar toe vanuit het diepst van ons hart? Want geef toe, stilletjes hopen we dat alles steeds goed voor onszelf mag blijven lopen. Dat het ons voor de wind blijft gaan. Dat er geen tegenslagen komen. Dat onze geliefden gezond blijven, wijzelf inbegrepen. Dit is de hoop die we eigenlijk allemaal in ons dragen. Iedereen. Arm of rijk.

Kerstmis. Voor velen heeft Kerstmis niets feestelijks. Geen uitgebreide kerstmaaltijd noch geschenkjes voor families die een minimuminkomen hebben. Toch is niemand die dag graag alleen. Bij wie raakt dit feest niet een gevoelige snaar? Kerstmis brengt een oerverlangen bij ons naar boven: vredig samen leven en veel geluk op onze weg vinden. Het ook gunnen aan elkaar. Iedereen tracht ernaar. Arm of rijk.

Hoop en vreugde kun je vinden in de winkels en in de kerstsfeer op straat, in de vele televisieshows. Maar wist je dat we ook mogen putten uit een veel diepere bron? Dat we ons mogen laten aanspreken door een pasgeboren Kind, dat al zovele jaren lang het leven en het hart van vele miljarden mensen en van hele samenlevingen heeft ingekleurd met een blijde boodschap van hoop en liefde? Hoop en Liefde. Onmisbaar samenzijn. Voor arm zowel als voor rijk.

Kerstballen worden eind november reeds vanonder het stof gehaald, opgepoetst en in de kerstboom opgehangen. Wist je, dat onze schitterende droom van vrede en goedheid ook soms onder het stof zit? Het stof van achteloosheid, van egoïsme. Luisteren tussen de regels hebben we verleerd. Medeleven is ‘boeie’. (vervelend)

Als wij iets willen doen om van onze leefwereld een betere wereld te maken, zullen we de handen uit de mouwen moeten steken. Niet alleen bidden voor mensen zonder brood, zonder dak, voor mensen op de vlucht. Maar effectief solidair worden met welzijnszorg, daadwerkelijk helpen in een inloopcentrum, een vluchtelingenhuis, in een plaats waar handen tekort zijn. Want die mensen voelen zich eenzamer dan ooit in de kerstnacht. Een beetje aandacht geven, wat geborgenheid en vertrouwen... Dat is geven, dat is vreugde beleven, dat is vrede krijgen. Verbondenheid. Vriendschap. Vrede en alle goeds. Voor arm of voor rijk.

Mogen we elkaar toewensen dat we mensen van goede wil zijn, en dat we dromen te worden zoals Hij het heeft bedoeld: mensen die van hun hart een paradijs maken waar iedereen welkom is, mensen die beminnelijk blijven en anderen ruimte gunnen om zichzelf te zijn. Het is Hij die ons de hand reikt, ons vergeving schenkt, ons begeleidt, ons leven lang, tot in het eeuwig leven.

Is er in de herberg in je hart plaats over om het Kind te ontvangen? Het Kind van vrede en alle goeds?

We beginnen binnenkort aan een nieuw jaar. Een nieuw verhaal van vrede voor alle mensen van goede wil. Vrede, die blijvend ons hart verwarmd.
Onze Heer werd jaren geleden voor de eerste keer geboren. Hem vieren we ieder jaar opnieuw. Ook dit jaar. Hij komt met zijn handen vol vrede. En alle goeds. En dan klopt Hij op de deur van je hart. Doe jij open?

Aan iedereen van harte een Zalige Kerstmis, vrede en alle goeds.


Eveline Lemmens i.s.m. Pater Innocent

14-15 december 2019: Welzijnszorg (3e zondag van de advent)


In de sterke tijd van de advent vragen de bisschoppen van België onze aandacht voor de mensen uit de vierde wereld. Het gaat hier om mensen van bij ons die door de mazen van het net vallen en vaak nergens terecht kunnen. Het zijn mensen die leven aan de rand van de maatschappij, o.a. volwassen psychisch en mentaal gehandicapten, oud-gevangenen, drugverslaafden, alcoholisten, kansarme jongeren, mensen zonder werk die op de dool zijn, ongehuwde moeders, daklozen, aidspatiënten en noem maar op. Instellingen die zich het lot van deze mensen aantrekken, mogen op onze steun en waardering rekenen. Zoals Christus een voorkeur had voor de armen, zo willen wij als christenen in zijn spoor treden.

Beste Neos lid, 


Wij nodigen U uit op de laatste voordracht van 2019, op donderdag 05 december 2019.

“Over Leven Door Geven “

De heer Stijn Dirix, transplantatiecoördinator in het U.Z. Leuven, zal ons spreken over orgaandonatie en transplantatie. Het is een verhaal van overleven en leven doorgeven.

In ons land wachten meer dan duizend mensen op een nieuw leven via transplantatie. Een donor kan acht levens redden ( twee nieren, twee longen, hart, dunne darm, pancreas en lever.) Naast orgaandonatie is er ook weefseldonatie mogelijk ( huid, oogweefsel, hartkleppen, pezen en bloedvaten.) Natuurlijk is donatie en transplantatie aan strikte regels gebonden.  En de nood aan kandidaat- donoren is nog altijd zeer hoog.

Deze causerie gaat door in zaal Palethe Jeugdlaan 2 te Pelt, en zal aanvangen om 14.30u. Wij bieden u dit aan voor 7.00€ voor Neos-leden. Breng gerust ook anderen mee die interesse hebben, zij betalen 10.00 €. Een tas koffie en iets lekkers zal er zeker ook zijn.

Van harte welkom,                                                                                                                                          De stuurgroep


Op donderdag 21 november 2019 organiseren wij onze bowling wedstrijd. Wij vertrekken om 13.30 uur aan het Glazen Huis, Bermstraat te 3910 PELT naar Antares, het Lommelse bowlingparadijs, waar we om 14 uur verwacht worden. We hebben 4 banen gereserveerd.

Wil je de uitdaging aangaan om mede te dingen naar de begeerde wisselbeker schrijf je dan in door voor 16 november  5 euro per deelnemer over te maken op onze rekening BE18 2350 2933 8165 van Neos Pelt, Vrankenveld 30 te 3910 Pelt.

16-17 november 2019: Kerkelijke opleiding (priesters, diakens en leken) (3e zondag november)


De vorming van priesters, diakens en leken is van levensbelang voor de toekomst van de Kerk. Een priesteropleiding in ons bisdom Hasselt duurt zeven jaar (vijf jaar studie en twee jaar stage). Steeds belangrijker wordt de opleiding, vorming en begeleiding van diakens, parochieassistenten, pastorale animatoren, catechisten, gebedsleid(st)ers en vele andere geëngageerde christenen. Wij mogen blij zijn dat heel wat mensen in de afgelopen jaren betrokken zijn geweest bij diverse vormingsactiviteiten. Hoewel vaak een bijdrage wordt gevraagd van de deelnemers, is deze onvoldoende om alle kosten te kunnen betalen. Daarom wordt beroep gedaan op ieders milde bijdrage. Om de geloofsgemeenschappen te ondersteunen en te begeleiden zijn mensen en middelen noodzakelijk. Dit is een bisschoppelijke collecte, bestemd voor de opleiding en vorming in ons eigen bisdom

Gij


Gij zijt boven ons,

Gij zijt een van ons,

Gij zijt ook in ons,

Gij zijt.

Geef dat allen U zien,

ook in mij dat ik uw weg mag bereiden,

dat ik U dankbaar blijf voor al wat mij ten deel valt.

 

Geef dat ik dan de nood van anderen

niet uit het oog verlies.

Blijf van mij houden

zoals Gij wilt dat ik van elk blijf houden.

 

Geef mij een zuiver hart, dat ik U mag zien,

een zacht hard, dat ik U mag horen,

een hart vol liefde, dat ik U mag dienen,

een hart vol geloof, dat ik in U mag blijven.

 

Dag Hammarsskjöld

Uit: kalender Kerk & Leven, dd. 14 oktober 2019

Allerheiligen – Allerzielen


Op Allerheiligen vereren en herdenken we alle heiligen, bekende en onbekende. Dankzij de Benedictijnen in Frankrijk vieren we ook Allerzielen. Zij vonden dat niet alleen de heiligen moesten worden herdacht, maar ook de zielen van de gewone kloosterbroeders en nadien van alle mensen. Beide dagen staan aan het begin van de maand november, op een moment dat de natuur afsterft. De basis van ons geloof is dat de dood niet het einde is.
Onze overledenen eren we vooral met het versieren van graven met bloemen. Daarvoor worden traditioneel chrysanten gebruikt. Deze bloem staat symbool voor een lang leven. Het werden al snel ‘kerkhofbloemen’, want ‘ondanks dat je dood bent, wil men dat je eeuwig blijft leven..’. Nu zijn chrysanten in alle kleuren verkrijgbaar, maar vroeger koos men vooral de witte bolle chrysant omdat wit de kleur van het licht is.

Allerheiligen en Allerzielen zijn een unieke gelegenheid om in ons drukke leven de pauzeknop in te drukken en stil te staan bij de mensen die ons zijn ontvallen. Met het ontsteken van kaarsen herdenken we al onze familieleden, buren, vrienden, collega’s en kennissen die dit jaar zijn overleden.

Afscheid nemen van een geliefde naaste gebeurt meestal traditioneel. Langzaam ontstaat er een nieuwe manier van begraven; er wordt een ingetogen voorstelling gegeven met foto’s uit het leven van de overledene. Een samenzijn in een stijl of een plek die aansluit bij het leven dat voorbij is. Een mini-urne wordt vaker mee naar huis genomen. We condoleren via de digitale snelweg.

Een uitvaart gaat om het eerbetoon. We zijn dankbaar voor het leven dat we samen met de overledenen mochten delen.

Een dierbaar overledene blijft eeuwig in je gedachten. Zolang je denkt aan de overledene, zolang leeft hij/zij, verder in jou. Bij het condoleren weet je dat er altijd iemand is die zich gesterkt voelt door je woorden, door je aandacht.

Vaak wil je, als nabestaande, je gedachten delen met je naasten en andere nabestaanden. Of met God. Hij draagt op zijn beurt zorg voor jou. Wij zijn Gods kinderen en wij mogen Hem Vader noemen. Dat betekent dat we in Gods ogen allemaal broers en zussen zijn en deel uitmaken van één kerk. Wie Vader zegt tegen God, zegt broer en zus tegen de anderen.
Gedenk jullie broer en zus op de dag van Allerheiligen en Allerzielen.


Eveline Lemmens i.s.m. P. Innocent